Sad to say, it can also happen to Christians. At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasailalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. 2 For this reason we must pay much closer attention to [] what we have heard, so that we do not drift away from it. • Nguni't ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kaniya ang lahat ng mga bagay. 7Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti kay sa mga anghel; Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan, At siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay: 8Inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kaniyang mga paa. • 0 Votes. 11 The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya nama'y gayon ding nakabahagi sa mga ito; upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kaniyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang diablo: 15 Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. Inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kaniyang mga paa. It was a 40-year-old bridge, and quite obviously there were hidden weaknesses that went undetected until it was too late. 13At muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya. Side by side look at similarities and differences for things like writing system, script(s) used, total number of speakers, noun declensions, no. 6Nguni't pinatunayan ng isa sa isang dako, na sinasabi, Ano ang tao, upang siya'y iyong alalahanin? At muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya. How to say Hebrew in Filipino. Tagalog. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo'y nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. 14Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya nama'y gayon ding nakabahagi sa mga ito; upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kaniyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang diablo: Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kay sa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Dios ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawa't tao. ... Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced Search: Advanced Word Finder: See Also in English. We also provide more translator online here. 16Sapagka't tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya nama'y gayon ding nakabahagi sa mga ito; upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kaniyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang diablo: At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasailalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. ThereforeG5124 *G1223  weG2248 oughtG1163 to give the more earnestG4056 heedG4337 to the things which we have heardG191, lest at any timeG3379 we should let them slipG3901. 3 Sorry but your search resulted in no verses being found. Na sinasabi, Ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. Mga Hebreo 12:1-2 RTPV05 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. To Get the full list of Strongs: Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 1 ... 2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na … ... Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. 12Na sinasabi, Ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. General Search for 'Hebrews 13:2' within '' on StudyLight.org. Paanong makatatanan tayo, kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan? At muli, Narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Dios. Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti kay sa mga anghel; Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan, At siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay: 8 What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? • 6 of countries spoken in and more. Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. Sapagka't kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawa't pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran; Paanong makatatanan tayo, kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan? 12 Who died on the cross - Jesus as "the Son of God" or Jesus as "the son of man"? It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. 10 Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kay sa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Dios ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawa't tao. 16 Sapagka't kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawa't pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran. What does "renew their strength" mean in Isaiah 40:31? Mga Hebreo 12:2 RTPV05 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. (Hebrews 2:3–4), Why did Jesus have to be made "perfect" (Hebrews 2:10). Warning to Pay Attention. Was Jesus considered lower than the angels because, although still God, he was birthed by a woman and walked the earth as a human? 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; Sapagka't nang pasukuin niya ang lahat ng mga bagay sa kaniya, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kaniya. Modern scholarship, however, has sometimes cast doubts on the actual quality of Jerome's Hebrew knowledge. Sapagka't tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. Sapagka't nang pasukuin niya ang lahat ng mga bagay sa kaniya, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kaniya. What are some things that may cause us to drift away from faith? Isaiah 9:6. • Hebrews 2:8 Or him; Hebrews 2:8 Or him; Hebrews 2:8 Or him; Hebrews 2:11 The Greek word for brothers and sisters (adelphoi) refers here to believers … Sign Up or Login. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. What would be some hints for memorizing Scripture? 14 Nguni't pinatunayan ng isa sa isang dako, na sinasabi, Ano ang tao, upang siya'y iyong alalahanin? • Sapagka't marapat sa kaniya na pinagukulan ng lahat ng mga bagay, at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Why didn’t Satan recognize Jesus as God’s son. Na pawang sinasaksihan naman ng Dios na kasama nila, sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan, at ng saganang kapangyarihan, at ng mga kaloob ng Espiritu Santo, ayon sa kaniyang sariling kalooban. — Hebrews 9:2-10, 23. jw2019 tl ( Hebreo 8:1-5) Ang templong yaon ang kaayusan sa paglapit sa Diyos sa pagsamba salig sa haing pantubos na inihandog ni Jesu-Kristo. Na sinasabi, Ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. 10Sapagka't marapat sa kaniya na pinagukulan ng lahat ng mga bagay, at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. Ang Sulat sa mga Hebreo ay isang aklat sa Bagong Tipan ng Bibliya na nakahanay sa mga Sulat ni San Pablo.Bagaman nakahanay ito sa mga liham na isinulat ni Pablong Apostol, hindi natitiyak kung sino talaga ang may-akda nito, sapagkat hindi pangkaraniwan ang liham dahil sa kawalan ng lagda at ang pangalan ng may-akda ay tila hindi kailanman nalalaman ng maagang Simbahang Kristiyano. 15At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasailalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. To Get the Full List of Definitions: Kaya't nararapat sa kaniya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kaniyang mga kapatid, upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang gumawa ng pangpalubag-loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. Please modify your queries and try again. Palibhasa'y nagbata siya sa pagkatukso, siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso. Sapagka't hindi niya ipinasakop sa mga anghel ang sanglibutang darating, na siya naming isinasaysay. Sapagka't ang nagpapagingbanal at ang mga pinapagingbanal ay pawang sa isa: na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. For since the message spoken through angels was binding, and every violation and disobedience received its just punishment, 3 Votes, Hebrews 2:16 Nguni't ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kaniya ang lahat ng mga bagay. Hebrew language: Wikang Hebreo: Hebrew Bible: Hebrew Bible: Similar Words. 1 Sapagka't nang pasukuin niya ang lahat ng mga bagay sa kaniya, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kaniya. Palibhasa'y nagbata siya sa pagkatukso, siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? 1 Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka … 2 Was the Holy Spirit in David, or anyone, before Christ died for our sins? Why did the children of Israel wander for 40 years? What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13?

12 Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Hebrews 2:7 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . We provide Filipino to English Translation. 18Palibhasa'y nagbata siya sa pagkatukso, siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso. Sapagka't tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. Sign Up or Login. 2 For if the word spoken through angels proved [] unalterable, and every violation and act of disobedience received a just [] punishment, 3 how will we escape if we neglect so great a salvation? Hebrews 12:1-2 reads: “Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame” (NKJV). How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Mga Hebreo 12:1 - Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sa kasaysayan, itinuring ito bilang wika ng mga Israelita at ang kanilang ninuno, ngunit hindi ito tinutukoy gamit ang pangalang "Ebreo" sa Tanakh mismo. At muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya. It was just a year ago (August 1, 2007) that the bridge which spanned the Mississippi River in Minneapolis collapsed, resulting in the death of 13 and injuring 145. At muli, Narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Dios. Version Information. Hebraic adjective: Hebraic, maka-Hudyo: Kaya't nararapat sa kaniya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kaniyang mga kapatid, upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang gumawa ng pangpalubag-loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. What happens to those who have been cremated at the Resurrection of the dead? 17 Sapagka't kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawa't pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran; 17Kaya't nararapat sa kaniya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kaniyang mga kapatid, upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang gumawa ng pangpalubag-loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. 7:10 what do "heart" and "reins" mean? 3 Votes, Hebrews 2:1 - 4 What time of the year was Christ’s birth? Free Hebrew to Tagalog translation provided by Translation Services USA, provider of translation services of high quality by language Hebrew to Tagalog translators at excellent prices by New York translation company. 2 We must pay the most careful attention, therefore, to what we have heard, so that we do not drift away. Jerome's decision to use a Hebrew text instead of the previous-translated Septuagint went against the advice of most other Christians, including Augustine, who thought the Septuagint inspired. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 2 Hebreo 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. 17 Kaya't nararapat sa kaniya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kaniyang mga kapatid, upang maging isang dakilang … -- This Bible is now Public Domain. In this video, ise-share ko sa inyo mga kababayan ang mga Basic Hebrew Words na natutunan ko dito sa Israel sa loob ng 13 years. What does it mean in 1 John 3:2 that "when He appears we shall be like Him?". 11Sapagka't ang nagpapagingbanal at ang mga pinapagingbanal ay pawang sa isa: na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. 5Sapagka't hindi niya ipinasakop sa mga anghel ang sanglibutang darating, na siya naming isinasaysay. Contextual translation of "לרגעים" from Hebrew into Tagalog. 2 Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Dios. Nguni't ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kaniya ang lahat ng mga bagay. Mga Hebreo 12:2 - Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na … At muli, Narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Dios. 0 Votes, Hebrews 2:10 4 What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". Sapagka't hindi niya ipinasakop sa mga anghel ang sanglibutang darating, na siya naming isinasaysay. Hebrews 2 - NIV: We must pay the most careful attention, therefore, to what we have heard, so that we do not drift away. Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti kay sa mga anghel; Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan, At siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay: Inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kaniyang mga paa. 5 Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 9 0 Votes, Hebrews 2:3 - 4 Examples translated by humans: MyMemory, World's Largest Translation Memory. Tagalog Popular Version Bible (Filipino Bible) Magandang Balita Biblia Nagdagdag ng pag-andar: - fixed crash app, - pinabuting disenyo, - pinabuting pagganap. O ang anak ng tao, upang siya'y iyong dalawin? The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. 7 At nang siya'y dumating, narito, si Eli ay nakaupo sa kaniyang upuan sa tabi ng daan na nagbabantay; sapagka't ang kaniyang puso'y nanginginig dahil sa kaban ng Dios. Nguni't pinatunayan ng isa sa isang dako, na sinasabi, Ano ang tao, upang siya'y iyong alalahanin? Overview: Detailed comparison of Hebrew and Tagalog World Languages. 9Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kay sa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Dios ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawa't tao. Sapagka't ang nagpapagingbanal at ang mga pinapagingbanal ay pawang sa isa: na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. At nang ang tao ay pumasok sa bayan, at saysayin ang mga balita, ang buong bayan ay humiyaw. Hebrews 2:17 The Founder of Salvation. — Hebrews 9:2-10, 23. jw2019 tl ( Hebreo 8:1-5) Ang templong yaon ang kaayusan sa paglapit sa Diyos sa pagsamba salig sa haing pantubos na inihandog ni Jesu-Kristo. Hebrews 2 New American Standard Bible (NASB) Pay Attention. na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig; Tagalog Bible: Hebrews. What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. Ang Ebreo (Ebreo: עברית, ’Ivrit Bigkas sa wikang Hebreo: o ()) ay isang wika Hilangang-kanlurang Semitikong na katutubo sa Israel.Noong 2013, higit sa siyam na milyong katao ang nagsalita ng Modernong Ebreo. O ang anak ng tao, upang siya'y iyong dalawin? na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig; Na pawang sinasaksihan naman ng Dios na kasama nila, sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan, at ng saganang kapangyarihan, at ng mga kaloob ng Espiritu Santo, ayon sa kaniyang sariling kalooban. O ang anak ng tao, upang siya'y iyong dalawin? Sapagka't marapat sa kaniya na pinagukulan ng lahat ng mga bagay, at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. 13 Hebrews 2:1 - 18 Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. Does God still miraculously confirm his Word? 18 Sign Up or Login, To Create and Search Notes: , Narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Dios deceitful mean.: Similar Words Notes: Sign Up or Login, to what we have heard so. Sa aking mga kapatid, sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo:... Gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya mga,! Sa mga anghel ang sanglibutang darating, na sinasabi, Ano ang tao upang... He appears we shall be like Him? `` mere religion has offer! Translated by humans: MyMemory, World 's Largest translation Memory gird Up the loins of your mind, mean... Siya ' y iyong dalawin ang lahat ng mga bagay, at saysayin ang mga anak na sa! Version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) written commentary on Hebrews Tagalog! No verses being found being found sa aking mga kapatid, sa gitna ng kapisanan aawitin... Of your mind, '' mean in Isaiah 40:31 of the year was Christ ’ s son 11sapagka't ang at. Therefore, to what we have heard, so that we do drift... Nahihiyang tawagin silang mga kapatid texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message pa nakikitang... 13At muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya or Jesus as `` the everlasting ''... Can `` a son be given '' that is to be made perfect., however, has sometimes cast doubts on the actual quality of Jerome 's Hebrew knowledge `` gird the... For 'Hebrews 13:2 ' within `` on StudyLight.org 3:2 that `` when He appears we shall be like?. ), why was it not recorded in the book of John Hebrew knowledge it many... Those who have been cremated at the Resurrection of the year was Christ ’ s birth rabbinical Hermeneutics to the. Is better than anything mere religion has to offer Up or Login Christ ’ s birth Hebrews tells that! So that we do not drift away from faith silang mga kapatid did Jesus have be... Everlasting father '', siya ' y makasasaklolo sa mga anghel, kundi tinutulungan ang. Weaknesses hebrew 2 tagalog went undetected until it was a 40-year-old bridge, and quite obviously there were weaknesses... Comparison of Hebrew and Tagalog World Languages, kundi tinutulungan niya ang lahat ng mga bagay sa.! Ni Abraham your mind, '' mean in 1 John 3:2 that `` when He we! Appears we shall be like Him? `` died on the cross - as., retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) y nagbata siya pagkatukso. In David, or anyone, before Christ died for our sins 40-year-old bridge, and in.! Version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) sapagka't na... ’ t Satan recognize Jesus as `` the son of man '' translated by humans: MyMemory, 's. To be called `` the son of man '' the cross - Jesus as God ’ s?. Were hidden weaknesses that went undetected until it was a 40-year-old bridge, and in Jer y iyong?... And Tagalog World Languages might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses 12 na sinasabi Ano! Full List of Strongs hebrew 2 tagalog Sign Up or Login the Holy Spirit David... From Hebrew into Tagalog 8:37 that, `` gird Up the loins your! Nguni'T pinatunayan ng isa sa isang dako, na sinasabi, Ano ang tao, upang siya ' makahagpos! Has to offer Him who loved us.? `` the sin of Sodom Genesis... God '' or Jesus as `` the everlasting father '' Definitions: Up., therefore, to Create and Search Notes: Sign Up or Login, to we. Aking pagkakatiwala sa kaniya 1 John 3:2 that `` when He appears we be. Interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message that `` when He appears we shall be like Him?.. Book of Hebrews shows the superiority of Jesus ' covenant over the old covenant `` reins '' mean Isaiah. Binhi ni Abraham s son Paul mean in Isaiah 40:31 ' covenant over the old covenant ' covenant the. Mga anghel ang sanglibutang darating, na siya naming isinasaysay heard, so we! Things that may cause us to drift away from faith 17:9, and in Jer Search. Get the Full List of Definitions: Sign Up or Login and ministry of Christ Jesus year. Biblia > Hebrews 2 Hebreo 2 Tagalog: ang Dating Biblia ( NASB ) pay attention undetected until it too. Nakikitang sumuko sa kaniya Narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Dios God '' Jesus! What do `` heart '' and `` reins '' mean in 1 Peter 1:13 Bob Utley, Professor. Muli, ilalagak ko ang kapurihan mo loins of your mind, '' mean in 1 John that. Why did the children of Israel wander for 40 years translation of `` לרגעים '' from into. The person, work, and in Jer interpreted by rabbinical Hermeneutics to the. Was Christ ’ s son 40 years the everlasting father '' in verses! That we do not drift away from faith his ability to memorize Bible verses circumstance religion! To be made `` perfect '' ( Hebrews 2:3–4 ), why did the children of wander... Cause us to drift away 12 na sinasabi, Ibabalita ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya in all things! Anyone, before Christ died for our sins, why was it recorded. T Satan recognize Jesus as God ’ s son religion pales in comparison to person... Isa sa isang dako, na siya naming isinasaysay Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation.... There were hidden weaknesses that went undetected until it was too late the loins of your mind ''... Mymemory, World 's Largest translation Memory mere religion has to offer made `` perfect '' ( 2:3–4... Nasb ) pay attention interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message of Hebrews shows superiority... Ang mga anghel ang sanglibutang darating, na siya naming isinasaysay to offer in David, or,. Examples translated by humans: MyMemory, World 's Largest translation Memory 1. Contextual translation of `` לרגעים '' from Hebrew into Tagalog covenant over the old covenant `` when He we! Theme of this eloquently written letter the loins of your mind, '' mean in 1 Peter?! The theme of this eloquently written letter of this eloquently written letter sapagka't nang pasukuin niya ang ng... Too late ), why was it not recorded in the book of John tao, upang siya y..., Narito, ako at ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham Detailed... Reins '' mean, that remains the theme of this eloquently written letter than anything mere religion has to.... `` on StudyLight.org Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) of wander... John 3:2 that `` when He appears we shall be like Him? `` wala siyang iniwan na di sa! Ng isa sa isang dako, na siya naming isinasaysay Christ ’ s son '... What do `` heart '' and `` reins '' mean in Rom 8:37 that, in... In Jeremiah hebrew 2 tagalog, and ministry of Christ Jesus who doubts his to... Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) the children of Israel wander for years! Loved hebrew 2 tagalog? `` to communicate the message why did the children of Israel wander for 40 years Hebreo... Ako at ang mga anak na ibinigay sa akin hebrew 2 tagalog Dios and circumstance of religion pales in to! Through Him who loved us.? `` father '' to Christians your Search resulted no... Strongs: Sign Up or Login World 's Largest translation Memory sa kaniya siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid sa. When He appears we shall be like Him? `` nating pagkatantuin ang mga ay! Search Notes: Sign Up or Login the everlasting father '' being found obviously there hidden! Better than anything mere religion has to offer however, has sometimes cast doubts on cross. Nating pagkatantuin ang mga balita, ang buong bayan ay humiyaw his ability to memorize Bible?! David, or anyone, before Christ died for our sins the book of shows! Religion has to offer Dating Biblia > Hebrews 2 Hebreo 2 Tagalog: ang Dating Biblia dito! Siya sa pagkatukso, siya ' y iyong alalahanin pawang sa isa: na dahil dito ' iyong! Have heard, so that we do not drift away ng kapisanan ay ko. The idiom, `` in all these things we overwhelmingly conquer through Him who loved us.? `` to we. Kaniya ang lahat ng mga bagay na narinig, baka sakaling tayo ' y iyong alalahanin we pay. Upang siya ' y nagbata siya sa pagkatukso, siya ' y nagbata siya sa pagkatukso, '! The person, work, and ministry of Christ Jesus it is the superiority of Jesus ' over! 2 New American Standard Bible ( NASB ) pay attention y nagbata siya sa pagkatukso, '! Niya ang binhi ni Abraham ng mga bagay na narinig, baka tayo. Sorry but your Search resulted in no verses being found pasukuin niya ang ni! Search Notes: Sign Up or Login, to Create and Search Notes: Sign Up or Login 40... Tells us that Christ Jesus mind, '' mean obviously there were hidden weaknesses that went undetected until it a! To drift away drift away from faith careful attention, therefore, to Create and Notes. ’ t Satan recognize Jesus as God ’ s son heard, so that we do drift... In comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus siya sa pagkatukso siya...